Υπόμνημα ΕΣΕΕ επί του Σχεδίου Νόμου «Πλαίσιο χορήγησης Μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

Η ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου για τις Μικροπιστώσεις κατέθεσε σχετική μελέτη με τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που συνεπάγεται η χρήση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για τις επιχειρήσεις.  Οι περιορισμοί  και η γραφειοκρατία των συμβατικών μεθόδων τραπεζικού δανεισμού, καθιστούν αναγκαία την όσο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των Μικροπιστώσεων, με την παράλληλη όμως πρόβλεψη ισχύος ορισμένων δικλείδων ασφαλείας κυρίως όσον αφορά στην εφαρμογή χαμηλού επιτοκίου επιβάρυνσης των δανειοληπτών. Η εξεύρεση άμεσων και ευέλικτων απαντήσεων στο πρόβλημα της ελλιπούς ρευστότητας πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις αρνητικές επιπτώσεις  της πανδημίας στη λειτουργία και προσπάθεια επιβίωσης των επιχειρήσεων.

Αρχείο προς λήψη