Το ύψος του συνολικού βοηθήματος προς επιχειρηματίες / εργαζομένους με ποια απόφαση έχει καθοριστεί;

Για τους εργαζόμενους, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καθορίστηκε με την ΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ 1078Β) και ανέρχεται σε 800 € για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.  Οι εργοδότες που το επιθυμούν, μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς που παίρνουν το βοήθημα, οποιοδήποτε επιπλέον ποσό μέχρι όμως του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών.  Γι’ αυτό το επιπλέον ποσό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν (Κεφ. Α2, άρθρο 4 παρ. 2 ΥΑ 12998/232/23-3-2020, ΦΕΚ 1078Β).

Για τους επιχειρηματίες, το βοήθημα θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), το οποίο όρισε ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης

ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζομένους. Οι οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και

δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις Τράπεζες και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή

προνοιακού χαρακτήρα.

Συνακόλουθα, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 39162ΕΞ2020/15-4-2020 (ΦΕΚ 1457Β), η οποία όρισε το βοήθημα στο ύψος των 800 € για τους επιχειρηματίες και για το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

Προϋπόθεση χορήγησης και πάλι είναι οι επιχειρηματίες να έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ που να συμπεριλαμβάνονται στους πληγέντες.

Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στο portal «myBusinessSupport» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 24 Απριλίου 2020. Μόλις γίνουν οι σχετικές επαληθεύσεις, το βοήθημα θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώνεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.