Τι συμβουλεύουμε τους εργαζομένους μας όταν έχει κλείσει η επιχείρηση με κρατική εντολή ή έχει ανασταλεί η σύμβασή τους;

Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως αυτή επισυνάπτεται στην ΥΑ 12997/231/23-3-2020 (ΦΕΚ 993Β).  Η δήλωση αφορά τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με κρατική εντολή και θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων www.supportemployees.yeka.gr