Τι πρόσθετα δικαιώματα έχει η επιχείρηση που κλείνει με κρατική εντολή σε σχέση με τους εργαζομένους της;

Πρώτα από όλα, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει προσδιοριστεί ως πληττόμενη από την εξάπλωση του κορωνοϊού και εντελλόμενη να κλείσει, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας και άρα να περιέχεται στην ΥΑ Α1053/20-3-2020 (ΦΕΚ 949Β) και στις μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που την συμπληρώνουν.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνει η παρ. 2 άρθρου 11 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), δηλαδή να αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της.

Αρχικά, η αναστολή των συμβάσεων εισήχθη με διάρκεια ενός μηνός, αλλά με την παρ. 2 άρθρου 1 ΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ 1078Β) ορίστηκε ρητά ότι, πλέον είναι η αναστολή θα ισχύσει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης.  Διατηρείται η υποχρέωση της επιχείρησης να διατηρήσει όλες τις θέσεις εργασίας για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής.

Μετά την επιβολή της αναστολής, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τις ΑΠΔ των εργαζομένων που ανέστειλε τις συμβάσεις τους.  Επίσης, υποβάλλει στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους που τελούν εν αναστολή.  Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση υποχρεούται επίσης να δηλώσει και όλους τους εργαζόμενους που λύθηκε η σύμβασή τους από 1ης έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με απόλυση, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.  Την υπεύθυνη δήλωση μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισής της στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ γνωστοποιεί αυθημερόν στον εργαζόμενο που αυτή αφορά.

Εάν αμελήσει να υποβάλλει την δήλωση, τότε ο εργοδότης αποκλείεται από τα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.