Τι ισχύει σε σχέση με την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή»;

Με το άρθρο 3 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) προβλέφθηκε η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται μέσα από την εφαρμογή της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής».  Η ενίσχυση αυτή, σημειώνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με την προκαταβολή φόρου που αποδίδουν οι επιχειρήσεις προς την εφορία, ούτε με την επιστροφή της, απλά έτσι θεωρήθηκε πρόσφορο να ονομαστεί.

Για την ενίσχυση αυτή, εκδόθηκε η ΥΑ Α.1076/2-4-2020 (ΦΕΚ 1135Β) με την οποία προβλέπονται τα εξής:

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «myBusinessSupport».  Μέσω της πλατφόρμας αυτής, υποβάλλονται οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα ολικά ή μερικά (θα καθοριστεί αργότερα) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού.  Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον ΑΦΜ κάθε επιχείρησης.

Ένα θέμα που ξεκαθαρίζει η Υπουργική Απόφαση είναι ότι, για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης δεν είναι αναγκαίο να υπάγεται η επιχείρηση σε κάποιον από τους ΚΑΔ, που έχουν καθοριστεί ως «πληγέντες» και περιλαμβάνονται στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για τα ευεργετικά μέτρα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης αρχικά ήταν οι επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως 500 εργαζόμενους.  Εντέλει, στο μέτρο εντάχθηκαν με την ΥΑ Α.1091/13-4-2020 (ΦΕΚ 1466Β) και όλες οι εταιρείες που δεν απασχολούν προσωπικό, ήτοι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ.  Προς το παρόν, οι αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνται του μέτρου αυτού, ωστόσο οι ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό οποιουδήποτε αριθμού εντάσσονται κανονικά.

Στην σχετική πλατφόρμα, οι επιχειρηματίες συμπληρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

αα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020.

αβ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, όπως και απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ (ΥΑ Α.1080/ 9-4-2020, ΦΕΚ 1294Β), που τηρούν:

βα) Απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

ββ) Διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε

δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Β. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη

ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης, η ΑΑΔΕ μπορεί να αποτυπώνει στην πλατφόρμα πληροφορίες, όπως συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, τα οποία προκύπτουν

από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα είναι εφαρμογή του Taxisnet και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με την χρήση των προσωπικών κωδικών. 

Η αρχική προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνοδευτικών στοιχείων ήταν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, παρατάθηκε όμως μέχρι τις 21 Απριλίου 2020. 

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

επιστροφής της (ολικά ή μερικά), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ανακοινωθεί ότι, οι παράμετροι βάσει των οποίων θα καθοριστεί η ενίσχυση, είναι η πτώση του τζίρου, ο αριθμός των εργαζομένων, η δομή κόστους του κάθε κλάδου και η καταστροφή αποθεμάτων, που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της κρίσης.

Αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.