Τι ισχύει ως προς την καταβολή δόσεων επιχειρηματικών δανείων προς τις Τράπεζες;

Οι Τράπεζες έχουν ανακοινώσει την αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλυσίων) που οφείλονται μέχρι, τουλάχιστον, την 30-9-2020.

Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την στις 31-12-2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων.  Συνακόλουθα, εκδόθηκε η ΥΑ 37674/10-4-2020 (ΦΕΚ 1291Α), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19». Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 750 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.  Λήπτες της ενίσχυσης θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στους πληγέντες ΚΑΔ.  Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίστηκε

η 15-4-2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30-6-2020 και ώρα 17:00.

Η ΕΣΕΕ έχει ήδη ζητήσει την ένταξη στα ευεργετικά αυτά μέτρα των επιχειρήσεων που έχουν ενήμερα δάνεια και καταβάλλουν δόσεις στους ειδικούς εκκαθαριστές (όπως η PQH) που έχουν αναλάβει τις πρώην συνεταιριστικές Τράπεζες.