Τι ισχύει ως προς τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα;

Στα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα εποχικού χαρακτήρα που δεν είχαν ακόμα ανοίξει, απαγορεύτηκε η λειτουργία τους με την ΥΑ 18152/14-3-2020 (ΦΕΚ 857B), μέχρι τουλάχιστον τις 30 Απριλίου.

Σε ότι αφορά τα λειτουργούντα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους τέθηκε σε ισχύ από 23 Μαρτίου έως 30 Απριλίου και πάλι με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Από τις 19 Μαρτίου και έως τις 30 Απριλίου, απαγορεύεται και η λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostels), σύμφωνα με το άρθρο μόνο ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19419/18-3-2020 (ΦΕΚ 930B).

Τέλος, με την ΥΑ 5052/24-3-2020 (ΦΕΚ 1018B), ορίστηκαν τα ξενοδοχεία εκείνα που λειτουργούν εκτάκτως ανά νομό.  Η λειτουργία αυτών των ξενοδοχείων αρχικά ορίστηκε έως τις 30 Απριλίου 2020.  Με την ΥΑ 5248/27-3-2020 (ΦΕΚ 1073B), ο κατάλογος των λειτουργούντων ξενοδοχείων διευρύνθηκε.