Τι δυνατότητες έχει η επιχείρηση σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εργασία των υπαλλήλων της;

Με το άρθρο 4 παρ. 2 της ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α) προβλέπεται ότι, ο εργοδότης μπορεί με δική του απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενό του μπορεί και να γίνει και εξ’ αποστάσεως.  Μέχρι την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ, αυτή η μεταβολή μπορούσε να γίνει μόνο με σύμφωνη γνώμη εργοδότη και εργαζόμενου.

Η κυριότερη μορφή της εξ αποστάσεως εργασίας είναι η τηλεργασία. Ο εργοδότης στα πλαίσια παροχής της τηλεργασίας, διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίζει όλα τα θέματα που ανάγονται στην οργάνωση και αυτού του χρόνου εργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της επιχείρησής του.