Τα μέτρα έχουν αλλάξει κάτι σε σχέση με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων;

Σε γενικές γραμμές, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94Α) και της Οδηγίας 93/104/ΕΚ και κυρίως:

  • Η ελάχιστη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης 11 συνεχών ωρών.
  • Η χορήγηση τουλάχιστον 24 ωρών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ειδικά σε ότι αφορά τις υπερωρίες (δηλαδή πάνω από τις 9 ώρες ημερησίου ωραρίου), έχει εισαχθεί γενική εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις.  Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α) και για χρονικό διάστημα όχι πάνω από 6 μήνες, οι επιχειρήσεις που έχουν εξαντλήσει τα νόμιμα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, μπορούν να προσθέσουν και άλλες ώρες υπερωρίας, χωρίς γνωμοδότηση του ΑΣΕ και απόφαση του Υπουργού Εργασίας.  Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια εργασίας, δηλαδή τις 13 στις 24 ώρες.

Λογικό είναι ότι, μετά την εισαγωγή της σχετικής διάταξης, οι διατάξεις των ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94Α) και Οδηγίας 93/104/ΕΚ, που ορίζουν ότι η διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν μπορεί, στον μέσο όρο της και ανά τετράμηνο, να υπερβαίνει τις 48 ώρες περιλαμβανομένων και των υπερωριών, θα ελαστικοποιηθούν αντίστοιχα για την περίσταση της κρίσης του κορωνοϊού.