Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή και απασχολούν εργαζομένους;

Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 13 ΠΝΠ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64Α), οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία πιστοποιούν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΕΡΓΑΝΗ.

Σε εκτέλεση αυτής της διάταξης εκδόθηκε η ΥΑ 13031/Δ1.4551/23-3-2020 (ΦΕΚ 994Β), σύμφωνα με την οποία, οι επιχειρηματίες που έχουν κλείσει, δηλώνουν υπεύθυνα:

  1. Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει των ΚΑΔ, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών κάθε φορά.
  2. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της επιχείρησής τους.
  3. Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.
  4. Τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1-3-2020 έως 20-3-2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση,

Η δήλωση υποβάλλεται στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ και το υπόδειγμά της επισυνάπτεται στην πιο πάνω Υπουργική Απόφαση.  Οι εργοδότες που έχουν κλείσει, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ (Κεφ. Α, άρθρο 4 ΥΑ 12998/232/23-3-2020, (ΦΕΚ 1078Β).  Η συγκεκριμένη προθεσμία επεκτάθηκε από το Υπουργείο Εργασίας μέχρι 10 Απριλίου 2020 (Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας της 30-3-2020).