Ποιες άλλες επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές;

Οι επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τα επείγοντα μέτρα, επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές είναι αυτές που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα /επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών (άρθρο 16 ΠΝΠ 14-3-2020, ΦΕΚ 64Α).

Και εδώ είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων και τις αμοιβές τους ως προς την εργασία την Κυριακή.