Ως προς την σφράγιση των επιταγών έχουν ληφθεί μέτρα;

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή με ημερομηνία λήξης/πληρωμής από 30-3-2020 μέχρι 31-5-2020, κατά 75 ημέρες.

Η αναστολή ισχύει για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν κλείσει με κρατική εντολή, είτε, βάσει ΚΑΔ, έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα αξιόγραφα αυτά πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά από τον εκδότη, τον κομιστή ή τους οπισθογράφους, μέχρι τις 2 Απριλίου 2020 ή –για τους ΚΑΔ που εντάχθηκαν μεταγενέστερα ή δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στους δικαιούχους- μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την ένταξή τους.  Η καταχώριση γίνεται, μέσω των Τραπεζών, στον Τειρεσία και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει τεθεί σε λειτουργία.  

Οι κομιστές των αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019.  Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.

Οι δυνατότητες που δίνει το άρθρο 2 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την πληρωμή του αξιογράφου στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Από τα παραπάνω και τις σχετικές διευκρινήσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών συνάγεται σαφώς ότι:

  • Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές με ημερομηνία λήξης από 30 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου.
  • Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.
  • Χωρίς την δήλωση στην πλατφόρμα ΕΕΤ/Τειρεσία, ακόμα και οι επιταγές των κλεισμένων/πληττόμενων επιχειρήσεων δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.
  • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην προστασία μελλοντικά βάσει διεύρυνσης των ΚΑΔ θα έχουν 6 εργάσιμες ημέρες να προχωρήσουν στην σχετική δήλωση.  Μέχρι την αυτών των επιχειρήσεων στις πληττόμενες, οι επιταγές τους δεν έχουν καμία παράταση ή προστασία.

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εξαγγείλει ότι, στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.