Μετέχουν στα ατομικά ευεργετικά μέτρα τα φυσικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με εταιρείες;

Η δυνατότητα εισήχθη με την παρ. 4 άρθρου 5 ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α), που προβλέπει την δυνητική επέκταση των ευεργετικών μέτρων και σε άλλες (εκτός επιχειρήσεων και μισθωτών) κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

Αρχικά, τα φυσικά πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με εταιρείες δεν είχαν αυτό το προνόμιο, παρότι οι εταιρείες τους (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) μετείχαν και μετέχουν αυτοτελώς στα ευεργετικά μέτρα που τις αφορούν (αναστολή φόρων, ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών κλπ.).

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ένταξής τους στα μέτρα έγινε με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), το οποίο όρισε ως δικαιούχους του ειδικού βοηθήματος των 800 € τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους, τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης

ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζομένους.  Προς το παρόν, αναμένεται η αύξηση του ταβανιού των 5 εργαζόμενων στους 20.

Παρά την συμπερίληψη ωστόσο των μικρών εταιρειών στο βοήθημα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ένταξη των εταίρων και ατομικώς στα ευεργετικά μέτρα που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.