Με τις λοιπές προθεσμίες τι ισχύει;

  • Παρατείνονται για 2 μήνες από τη λήξη τους οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020 (παρ. 1 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30-4-2020, οι οποίες αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 (παρ. 2 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται (για τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια) μέχρι και τις 29-5-2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31-3-2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Παρατείνεται επίσης, μέχρι και την 30-6-2020, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30-4-2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2020 (παρ. 3 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 29-5-2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (παρ. 4 ΥΑ Α.1064/27-3-2020, ΦΕΚ 1079Β).
  • Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της από 1-2-2020 έως 30-4-2020 καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1-2-2020 έως και 31-5-2020 ή αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1-2-2020 έως 31-5-2020 (Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 1052/20-3-2020).
  • Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή δόσεων και η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (άρθρο 5 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Αναστέλλεται μέχρι 30 Απριλίου η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου (άρθρο 6 παρ. 1 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Η προθεσμία του φορολογουμένου για τη διατύπωση απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020 προστίμου (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).  Η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 10 Απριλίου με την ΥΑ Α.1081/10-4-2020 (ΦΕΚ 1303Β).
  • Αναστέλλονται για 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι 30 Μαΐου 2020, οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά οποιασδήποτε πράξης της φορολογικής αρχής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από τις 11 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου 2020 (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΝΠ 30-3-2020, ΦΕΚ 75Α).
  • Αναστέλλεται μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταχώριση στοιχείων στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».