Αναστέλλεται η καταβολή των φόρων και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών στο Δημόσιο;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού, αναστέλλεται η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών και οι προθεσμίες δόσεων ρυθμίσεων οφειλών στο Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Σε εκτέλεση του άρθρου αυτού, εκδόθηκε η ΥΑ Α1053/20-3-2020 (ΦΕΚ 949Β), η οποία όρισε ότι, παρατείνονται μέχρι και την 31-8-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων εκείνων που:

  • Είτε έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, έναν από τους αναφερόμενους στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Είτε των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020 (το παρόν δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ 1062/24-3-2020, ΦΕΚ 1043Β).

Και στις δύο περιπτώσεις, οι οφειλές πρέπει να λήξουν ή έληξαν από 11-3-2020 έως και την 30-4-2020.

Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 31-8-2020 και η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11-3-2020 οφειλών των ανωτέρω υπαγόμενων δικαιούχων.

Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), δόθηκε η δυνατότητα για την αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν μέχρι τις 13 Απριλίου 2020  ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

Τέλος, με το άρθρο 1 της ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α) ορίστηκε ότι, εφόσον οι οφειλές ή οι δόσεις των ρυθμίσεων κατατεθούν από τους δικαιούχους των αναστολών εμπρόθεσμα, τότε εκπίπτει ποσοστό 25% της αντίστοιχης δόσης.  Μάλιστα, με την ΥΑ 1068/31-3-2020 (ΦΕΚ 1113Β) και προκειμένου να υπάρξει ευχέρεια υπαγωγής στην έκπτωση 25%, η προθεσμία καταβολής των σχετικών οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων παρατάθηκε από 30 και 31 Μαρτίου στις 10 Απριλίου 2020.  Η προθεσμία παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις 21 Απριλίου 2020 με την ΥΑ 1079/9-4-2020 (ΦΕΚ 1292Β).