Αναστέλλεται η καταβολή ΦΠΑ και οι βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές).

Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Σε εκτέλεση του άρθρου αυτού εκδόθηκε η ΥΑ Α1054/20-3-2020 (ΦΕΚ 950Β), με την οποία παρατείνονται μέχρι και την 31-8-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11-3-2020 μέχρι και την 30-4-2020, των επιχειρήσεων εκείνων που:

  • Είτε έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020, έναν από τους αναφερόμενους στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Είτε των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020 (το παρόν δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ 1063/24-3-2020, ΦΕΚ 1043Β).

Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 31-8-2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11-3-2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω δικαιούχων.

Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α), δόθηκε η δυνατότητα για την αναδρομική τροποποίηση του κύριου ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν μέχρι τις 13 Απριλίου 2020  ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

Με το άρθρο 3 ΠΝΠ 13-4-2020 (ΦΕΚ 84Α) υπήχθησαν εμμέσως στην έκπτωση 25% της εμπρόθεσμης καταβολής και οι οφειλές ΦΠΑ.  Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι, υπάγεται στην έκπτωση, εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του ΦΠΑ α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του Μαρτίου για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, τότε παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής της έμμεσης έκπτωσης είναι η εξόφληση του ΦΠΑ Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή με κρατική εντολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Εννοείται βεβαίως ότι, οφειλές από ΦΠΑ που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενη ρύθμιση τμηματικής καταβολής και άρα έχουν χάσει πλέον την ιδιότητά τους ως οφειλών ΦΠΑ, υπάγονται απευθείας στην άμεση έκπτωση 25%.