Αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρου 3 ΠΝΠ 11-3-2020 (ΦΕΚ 55Α), μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους μισθωτούς τους. Επίσης, με συμπλήρωση που έγινε με το άρθρο 23 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), μπορεί να αναστέλλεται και είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Σε εκτέλεση αυτής της διάταξης, εκδόθηκε η ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-3-2020 (ΦΕΚ 1044Β), σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας, για τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες, οι ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, που κανονικά έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31-3-2020 και 30-4-2020 αντίστοιχα, μπορούν να καταβληθούν μέχρι τις  30-9-2020 και μέχρι 31-10-2020 αντίστοιχα, χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

Η διάταξη περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.  Ωστόσο, οι ΑΠΔ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 υποβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ΑΠΔ ασφαλιστικές

εισφορές για το διάστημα μέχρι την απαγόρευση λειτουργίας ή μέχρι την αναστολή συμβάσεων εργασίας καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-3-2020 (ΦΕΚ 1044Β), η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31-3-2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες, χωρίς πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Προσοχή: Στα συγκεκριμένα ευεργετικά μέτρα υπάγονται:

  • Είτε επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.
  • Είτε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο στην ως άνω ΥΑ πίνακα και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που θα τον τροποποιήσουν.  Με την ΥΑ Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/6-4-2020 (ΦΕΚ 1384Β), επεκτάθηκε η δυνατότητα υπαγωγής στα ευεργετικά μέτρα και των επιχειρήσεων με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Ακολούθως, εκδόθηκε αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, η ΥΑ Δ.15/Δ΄/ οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β), για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 2 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/ 327/27-3-2020, ΦΕΚ 1077Β).  Σύμφωνα με αυτήν, οι ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, που κανονικά έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31-3-2020 και 30-4-2020 αντίστοιχα, παρατείνονται χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.

Οι εισφορές εξοφλούνται σε 4 μηνιαίες δόσεις, που θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.  Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Εφόσον τηρούνται οι όροι της καταβολής, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα 2 μηνών.

Με την παρ. 2 άρθρου 1 ΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 (ΦΕΚ 1077Β) παρατείνεται για τους ίδιους δικαιούχους και η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, που έπρεπε να πληρωθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2020.  Η προθεσμία τους καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Και για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ωστόσο, δικαίωμα υπαγωγής έχουν μόνο όσοι έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από αυτούς που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα της Υπουργικής Απόφασης.  Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση ισχύει προς το παρόν μόνο για τον κύριο ΚΑΔ και δεν εναρμονίζεται με τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας.  Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, που αναμένεται να έχει λυθεί σύντομα, ώστε να ισχύσουν οι αυτοί ΚΑΔ –κύριοι και δευτερεύοντες –τόσο για τις οφειλές προς το Δημόσιο όσο και για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με το άρθρο 18 ΠΝΠ 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α), για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, παρέχεται έκπτωση 25% στο ποσό που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.  Προκειμένου να υπαχθούν στο ευεργέτημα, για τις εισφορές Φεβρουαρίου, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Για τις εισφορές Μαρτίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφληθεί επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου, χωρίς την

ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής (ΥΑ Δ15/Δ΄/οικ.13994/339/3-4-2020, ΦΕΚ 1265Β).