Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για τη Β’ φάση επιστρεπτέας προκαταβολής

Προς

  • Ομοσπονδίες
  • Εμπορικούς Συλλόγους
  • Αντιπρόσωποι ΕΣΕΕ
  • Έδρες τους

Θέμα: Νέα Φάση Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Κυρίες και Κύριοι,

Με την χθεσινή δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης ΓΔΟΥ131/13-6-2020, η οποία ενσωματώνει τα περισσότερα από τα ειδικά αιτήματα της ΕΣΕΕ, προσαρμόστηκε πλέον η ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής στα δεδομένα της αγοράς και στην πραγματική οικονομία, επιτρέποντας και στις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό να συμμετάσχουν στην δεύτερη φάση της.

Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση καθορίζει την διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ακόμα και οι ατομικές, είτε έχουν προσωπικό είτε όχι, υπό μία και μόνο βασική προϋπόθεση: να διαθέτουν ταμειακή μηχανή.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν προϋποθέτει την υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους ΚΑΔ που καθορίστηκαν με τις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την σχετική αίτηση στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», συνοδευόμενη από τα κατωτέρω στοιχεία:

Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020.

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

βα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

βγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Β. Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην πλατφόρμα myBusinessSupport, καθώς μετά την οριστικοποίησή τους δεν μπορούν πλέον να τροποποιηθούν.  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα σχετικά συνοδευτικά στοιχεία μπορούν να υποβληθούν στην πλατφόρμα το αργότερο έως την 22η Ιουνίου 2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ 2276Β το οποίο επισυνάπτουμε στην παρούσα.

Αρχείο προς λήψη